لینک ها

سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی

شهرداری مشهد

انجمن اسلامی مهندسین خراسان

ساعت

تقویم

تقویم

عکس هاآدرس : مشهد - چهارراه خواجه ربیع -

خیابان عبادی 37 - امیر 1 - پلاک 5/2

تلفن های تماس :   32217099 - 32213090 051

آدرس ایمیل : hedayat_samen@yahoo.comشماره حساب های موسسه خیریه  هدایت ثامن :

بانک ملت : 5221976043

بانک صادرات : 0209337674000

شماره کارت بانک صادرات : 6037691990028078

بانک ملی : 0100379630004

شماره کارت بانک ملی : 6037991899528891